Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací

Soutěžní podmínky

 1. VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

  Volkswagen Financial Services (ŠkoFIN s.r.o.)
  Pekařská 635/6, , 155 00 Praha 5-Jinonice
  IČO: 45805369
  DIČ: CZ45805369

  Kontaktní osoba:
  Marek Vomočil
  info@mobilitavpraze.cz
  + 420 734 572 970

 2. PARTNEŘI SOUTĚŽE:

  Magistrát hlavního města Prahy
  a další… (viz webové stránky soutěže www.mobilitavpraze.cz)

 3. PŘEDMĚT, ÚČEL A TÉMATA SOUTĚŽE
  1. Účel a předmět soutěže

   Primárním účelem soutěže je získat primárně od studentů VŠ jejich vize k řešení udržitelné mobility v Praze s výhledem k roku 2030. Některé návrhy, nebo části návrhů studentů mají reálnou šanci být součástí komplexního Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

   Ve své práci mohou studenti svou vizi rozpracovat v jedné z následujících oblastí:

   • Inteligentní dopravní systémy a služby (ITS) v individuální automobilové dopravě a v návaznosti na multimodalitu
   • Sdílená ekonomika (carsharing apod.)
   • Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy
   • Inteligentní silniční síť - komunikace "car-to-car"
   • Inteligentní silniční síť - komunikace "car-to-infrastructure"
   • Typologie dopravních prostředků v roce 2030
   • Město krátkých vzdáleností
   • Inteligentní parkování
   • Elektromobilita a jiná alternativní paliva v hromadné a individuální dopravě
   • Mobilita jako služba MaaS (Mobility-as-a-Service)

   Další podrobnosti včetně podkladů naleznete na webových stránkách soutěže: www.mobilitavpraze.cz.

   Sekundárním účelem soutěže je podpořit a rozvíjet diskusi na dané téma. Soutěž volně doplňuje projekt P+ Polaď Prahu (www.poladprahu.cz).

 4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE A PODMÍNKY ÚČASTI

  Soutěžní práce mohou být do soutěže přihlášeny autory nebo kolektivy autorů (dále také jen jako „soutěžící“). Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

  Soutěžící mohou do soutěže přihlásit maximálně jednu soutěžní práci.

  Soutěžící nesmí být členy nebo náhradníky poroty či osobami jim blízkými, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky a těch, co se účastnili přípravy těchto soutěžních podmínek.

  V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením osoby, která je současně členem poroty, zdrží se tento člen poroty hlasování při hodnocení této práce. Tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o průběhu soutěže (viz bod 10 těchto soutěžních podmínek).

 5. PRŮBĚH SOUTĚŽE A ZÁKLADNÍ TERMÍNY
  Vyhlášení soutěže + spuštění registrace do soutěže 6. října 2016
  1. workshop* 1. listopadu 2016 v Praze
  Lhůta podávání dotazů 6. října – 30. listopadu 2016
  2. workshop** 1. prosince 2016 v Praze
  1. kolo
  Odevzdání prací + uzávěrka přihlášek do 31. prosince 2016
  Jednání odborné poroty 2. – 23. ledna 2017
  Výsledky 1. kola - vyhlášení shortlistu prací nominovaných do 2. Kola
  Výzva soutěžícím postupujícím do 2. kola k prezentaci soutěžní práce
  24. ledna 2017
  2. kolo
  Prezentace prací nominovaných do 2 . kola
  Vyhlášení výsledků soutěže
  21. února 2017 v Praze
  * Organizátor může zvolit jiný termín konání workshopu v období 1. – 5. listopadu 2016 – o této skutečnosti bude včas informovat registrované soutěžící a na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz ** Organizátor může zvolit jiný termín konání workshopu v období 1. – 5. prosince 2016 – o této skutečnosti bude včas informovat registrované soutěžící a na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz
  1. Způsob vyhlášení soutěže

   Soutěž bude primárně vyhlášena na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz

  2. Registrace do soutěže

   Autoři nebo kolektivy se do soutěže registrují online prostřednictvím webových stránek soutěže www.mobilitavpraze.cz do 31. prosince 2016. Na základě registrace získají soutěžící přístup do svého profilu, kde se mohou registrovat na workshopy, odevzdávat své soutěžní práce a dostávat aktuální informace o soutěži a jejím průběhu.

  3. Workshopy

   V rámci soutěže proběhnou v Praze ve stanovených termínech dva nepovinné pracovní workshopy (viz bod 5 těchto podmínek), na kterých soutěžící obdrží podrobná data k současnému stavu mobility v Praze a mohou podobu, obsah, zaměření atd. svých prací diskutovat s odborníky. Na workshopy se soutěžící mohou přihlásit na svém profilu, ke kterému získají přístup po své registraci do soutěže na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

   Místo a čas konání workshopů budou organizátorem upřesněny s dostatečným časovým předstihem na webových stránkách soutěže. Registrovaní účastníci budou informováni prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedli v registraci na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

   Organizátor může zvolit jiný termín konání workshopu (viz bod 5 těchto podmínek). O této skutečnosti bude včas informovat registrované soutěžící a na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

  4. Dotazy a osobní konzultace

   Dotazy k soutěži je možno zasílat organizátorovi soutěže prostřednictvím kontaktní osoby e-mailem nejpozději do dne konání druhého workshopu, tj. do 30. listopadu 2016 (nebude-li organizátorem určeno jiné datum konání workshopu, viz bod 5 těchto soutěžních podmínek). Lhůta k zodpovězení dotazů je 5 pracovních dní.

   Soutěžící mají možnost prostřednictvím kontaktní osoby organizátora zažádat o osobní konzultaci své práce. Za tímto účelem je nutné s dostatečným časovým předstihem kontaktovat organizátora, přičemž ve své žádosti stručně uvede, co má být předmětem konzultace. Organizátor soutěžícímu sdělí, zda žádosti o konzultaci vyhověl a případný termín konzultace bez zbytečného prodlení po obdržení žádosti.

  5. Lhůta, místo a způsob odevzdání soutěžních prací

   Soutěžní práci lze odevzdat nejpozději do 31. prosince 2016.

   Soutěžní práci mohou soutěžící odevzdat pouze digitální formou prostřednictvím svého profilu, ke kterému získají přístup po své registraci do soutěže na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz (uploadováním práce a případných souvisejících dokumentů).

   Soutěžní práce, které budou odevzdány po uplynutí lhůty pro odevzdání prací, nebudou porotou hodnoceny. Porota může na základě odůvodnitelných skutečností udělit soutěžícímu výjimku. Tato skutečnost bude uvedena v Protokolu o průběhu soutěže (viz bod 10 těchto soutěžních podmínek).

  6. Uveřejnění výsledků 1. kola soutěže - oznámení shortlistu prací nominovaných do 2. kola

   Datum uveřejnění výsledků 1. kola soutěže, tj. oznámení shortlistu prací nominovaných do 2. kola, se stanovuje na 24. ledna 2017.

   V 1. kole soutěže vybere porota na základě hodnotících kritérií z řádně a včas odevzdaných prací 5 nejlepších, které nominuje do 2. kola soutěže.

   Vyhlašovatel oznámí výsledky 1. kola soutěže, tj. rozhodnutí o výběru 5 nejlepších prací, zveřejněním jejich shortlistu na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

   Soutěžící nominovaní do 2. kola soutěže budou vyzváni k prezentaci své soutěžní práce ve 2. kole soutěže a s dostatečným předstihem informování o čase a místě konání 2. kola soutěže. Nominovaní soutěžící mohou být porotou současně vyzváni k doplnění/upřesnění svých soutěžních prací.

  7. 2. kolo soutěže a vyhlášení výherních soutěžních prací

   V rámci 2. kola soutěže proběhne v přítomnosti poroty osobní prezentace nominovaných prací. Porota je v rámci prezentace oprávněna pokládat doplňující dotazy k soutěžním pracím.

   Následně po osobní prezentaci soutěžních porota vyhlásí konečné výsledky 2. kola soutěže, tj. výherní soutěžní práce.

   Vyhlašovatel bez zbytečného odkladu oznámí konečné výsledky 2. kola soutěže, tj. výherní soutěžní práce, uveřejněním Rozhodnutí o výběru vítězných prací na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

 6. FORMA SOUTĚŽNÍ PRÁCE, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA, POVINNÝ OBSAH
  1. Forma soutěžní práce

   Soutěžní práce bude organizátorovi předložena v digitální podobě ve formátu .pdf.

   Grafická část soutěžní práce musí být předkládána ve formátu .jpg, .png , .tif nebo .pdf v tiskové kvalitě (rozlišení min 300 DPI).

  2. Povinný obsah - anotace

   Součástí soutěžní práce musí být krátká anotace obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer.

  3. Jazyk soutěže

   Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

 7. KRITÉRIA HODNOCENÍ
  1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní práce hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
   • koncepčnost řešení,
   • funkčnost řešení,
   • inovativnost řešení,
   • řešení současných problémů.
  2. Důvody pro vyloučení ze soutěže

   Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nebyly doručeny v požadované lhůtě pro odevzdání prací a nesplňují tyto soutěžní podmínky.

   Organizátor je oprávněn soutěžícího vyzvat k doplnění soutěžní práce. K tomu mu stanoví přiměřenou lhůtu.

 8. POROTA
  1. Členové poroty
   1. Václav Novotný, člen pracovní skupiny projektu P+ Polaď Prahu, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (předseda poroty)
   2. Lukáš Cankař, ředitel marketingu a retailového prodeje Volkswagen Financial Services
   3. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D., vedoucí Oddělení technologie dopravy, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích
   4. David Bárta, Centrum dopravního výzkumu v.v.i., šéfredaktor časopisu Smart Cities
   5. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost

   Náhradníci:
   Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Divize rozvoje dopravy

  2. Způsob hodnocení a Rozhodnutí o výběru vítězných prací

   Jednání poroty řídí předseda poroty. Jednání poroty je neveřejné. Porota bude v 1. a 2. kole soutěže vybírat ze soutěžních prací splňujících požadavky stanovené těmito soutěžními podmínkami. Rozhodnutí o výběru vítězných prací porota náležitě odůvodní, zejména ve vztahu k naplnění jednotlivých kritérií hodnocení (viz bod 7.1 těchto soutěžních podmínek).

 9. CENY
  1. místo finanční odměna ve výši 30.000,- Kč + možnost 14denní placené stáže u organizátora či vybraného partnera soutěže
  2. místo finanční odměna ve výši 20.000,- Kč + možnost 14denní placené stáže u organizátora či vybraného partnera soutěže
  3. místo finanční odměna ve výši 10.000,- Kč + možnost 14denní placené stáže u organizátora či vybraného partnera soutěže
  1. Podmínky pro případné rozhodnutí o navýšení, jiném rozdělení, popřípadě neudělení některých cen

   Porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěže. Případně mohou být ceny navýšeny o dary sponzorů či partnerů.

  2. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži

   Ceny udělené v soutěžní přehlídce podléhají zdanění ve smyslu příslušných zákonů.

  3. Lhůta k proplacení cen

   Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 30 dnů od konečného rozhodnutí poroty o výsledcích soutěže.

 10. ZÁPISY A PROTOKOL, NÁMITKY

  Ze všech jednání poroty se pořizují zápisy. Po vyhlášení výsledků soutěže na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty, výsledků soutěže a dalších skutečností souvisejících s průběhem soutěže vypracuje pověřený člen poroty Protokol o průběhu soutěže, který uveřejní na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

  O jakýchkoli námitkách či reklamacích k výsledkům nebo průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor.

 11. AKCEPTACE SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK, AUTORSKÁ PRÁVA A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
  1. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže

   Účastí v soutěži vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

  2. Autorská a další práva soutěžících

   Autoři soutěžních prací si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní práce publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

   Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně výhradní licenci k užití soutěžní práce jakožto díla ve smyslu příslušných zákonů v neomezeném rozsahu. Dílo jakožto i jméno soutěžícího však může být užito za účelem propagace organizátora a jeho partnerů a soutěže, nikoli ke komerčním účelům. Dílo či jeho části mohou být dále použity v rámci Plánu udržitelné mobility a souvisejících dokumentech.

   Účastí v soutěži soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail pro účely této soutěže.

 12. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

  Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny dne 30. září 2016 v Praze a jsou veřejně přístupné k nahlédnutí na webových stránkách soutěže www.mobilitavpraze.cz.

Přihlásit projekt Registrovat se na workshopy Přihlásit se k zasílání informací

Dokumenty ke stažení

Pravidla soutěže PDF 1,14 MB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svou registrací uděluji ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se shromaždováním, uchováním a zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail mnou poskytovaných správci osobních údajů, kterým je Native PR s. r. o., IČO 60202335, a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovány přímo správcem, jakýmkoliv zaměstnancem správce nebo smluvním partnerem správce. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, jsou: zařazení do databáze soutěžících, kteří budou pravidelně informováni o průběhu soutěže s názvem „Jaká je vaše vize mobility pro Prahu v roce 2030?“, reklamní a marketingové účely soutěže a pro další účely této soutěže. Tento souhlas je udělen do 31. 12. 2017.